The informations (ม.3)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.6       เรื่อง The informations
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยครูวิชัย  ทาจันทร์
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ อาคารเกียรติสุรนนท์


นาฏศิลป์พื้นบ้าน (ม.2)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.2       เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยครูปฏิมาพร  พูลศิริ
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์การไม่เท่ากันและการแก้สมการ (ม.4)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.4       เรื่อง การไม่เท่ากันและการแก้สมการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยครูเกรียงศักดิ์ ขจัดมนทิน
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์Past simple tense (ม.4)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.4       เรื่อง Past simple tense
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยครูเชษฐา  พันทะนาม
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์Past simple (ม.3)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.3       เรื่อง Past simple
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยครูจารุวรรณ  โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์การธนาคารหรือสถาบันการเงิน (ม.5)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.5       เรื่องการธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยครูสุชาวดี  ลาวิลาศ
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์
ตรีโกนมิติและการประยุกต์ (ม.5)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.5       วิชา คณิตศาสตร์
เรื่อง ตรีโกนมิติและการประยุกต์
โดยครูชินวัฒร  นามแสน

ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ
บันทึกการสอน ปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์


การเขียนจดหมายกิจธุระ (ม.3)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.3       เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย ครูโสภิตรา  บุญโสภา
 โรงเรียน อำนาจเจริญ

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์เรื่องแพทศาสตร์สงเคราะห์ (ม.3)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.3       วิชา ภาษาไทย
เรื่อง แพทศาสตร์สงเคราะห์
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย ครูรำพึง  ไชยกุฉิน
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์เรื่องสารละลาย (ม.1)

ห้องเรียน  DLIT  ANC   ม.1  วิทยาศาสตร์ 


วิชา วิทยาศาสต์ (เคมี)
เรื่อง สารละลาย
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยนางสุพัตรา เผือกสูงเนิน
ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์


ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป


เรื่องพหุนาม (ม.2)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.2   
วิชา คณิตศาสตร์
เรื่อง พหุนาม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยครูมณฑิพา พรมทา
โรงเรียน อำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์


เรื่องการหาค่าของมุม (ม. 5)

 ห้องเรียน ANC DLIT       ม.5   
วิชา คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาค่าของมุม
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย ครูชินวัฒร นามแสน
โรงเรียน อำนาจเจริญ 

บันทึกการสอน ปีการศึกษา 2558 
ณ ห้องประชุมเ้กรียรติสุรนนท์ อาคารเกรียรติสุรนนท์ช่องถ่ายทอดสดโรงเรียนอำนาจเจริญ Copyright © 2015 Designed by Way2themes . Back to Top ↑ contact us :: โรงเรียนอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960 และเบอร์โทรโดยตรงห้อง SERVER : 045-451-667 Email :: admin@anc.ac.th